Kategorie


Koszty dostawyKurier (przedpłata): 14zł
Kurier (pobranie): 19zł

DARMOWA DOSTAWA OD 500PLNTel: 660-466-627
Regulamin

 

 

I. STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI

 

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.formosatea.pl, prowadzony przez firmę Fen Sp. z o.o. zarejestrowana pod numerem KRS 000161217, o Numerze Identyfikacji Państwowej 779-22-00-154, oraz REGON 634472521, z siedzibą przy ulicy Marcelińskiej 50, 60 – 354 Poznań.

 

2. Ceny wszystkich produktów widocznych na stronach sklepu internetowego sklep.formosatea.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT) są wyrażone w złotych polskich lub w euro w zależności od wybranej waluty.

 

3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

 

4. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian. Jednakże, bez zgody Klientów, wszelkie zmiany nie będą miały wpływu na umowy sprzedaży już zawarte, a jeszcze niewykonane lub będące w trakcie realizacji, a także nie będą miały wpływu na prawa osób, które już biorą udział w promocji.

 

5. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem Kupujący zostanie o tym poinformowany. Do kupującego będzie należała decyzja, co do sposobu realizacji zamówienia, tj. częściowej jego realizacji, wydłużenia czasu oczekiwania czy anulowania całości zamówienia.

 

6. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 

7. Regulamin sklepu internetowego określa zasady działania sklepu internetowego sklep.formosatea.pl, w szczególności:

rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,

warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:

wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający,

zakaz dostarczania przez Klientów treści o charakterze bezprawnym,

warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,

tryb postępowania reklamacyjnego.

 

8. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:

 

1. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,

2. Włączoną obsługę Java Script,

3. Aktywny adres e-mail.

 

9. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym.

 

II. DEFINICJE

 

Sprzedający – Operator Sklepu Internetowego sklep.formosatea.pl, o którym mowa w 1 ust. 1 Regulaminu;

Klient, Kupujący – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.),

Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sklep – Sklep Internetowy sklep.formosatea.pl dostępny pod adresem internetowym http://www.sklep.formosatea.pl

Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

Konto Klienta – miejsce dostępne dla Klientów Sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail/loginu i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.

 

III. REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne Konto.

Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny, znajdujący się w na stronie Sklepu www.sklep.formosatea.pl

Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.

W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki.

Sklep może odmówić zarejestrowania Klienta jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 11.

Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

 

zapoznałem się i zaakceptowałem w pełni postanowienia Regulaminu stanowiącego podstawę zawarcia umowy, przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,

spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Klientem, dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich, wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną, wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Sklepu oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu,

 

Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

Sklep może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Klient nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.

 

Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta oraz jego usunięciem.

 

Sklep może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,

działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze zawieszenia Konta /odmowy rejestracji,

Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,

podane przez Użytkownika dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 

12. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 11 pkt 7. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).

 

13. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Sklep zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta.

 

14. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Sklepu ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Sklepu.

 

15. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

 

16. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 9 i 11 wynosi 14 dni.

 

 

 

IV. TRANSAKCJA

 

1. Zamówienia w sklepie internetowym sklep.formosatea.pl można dokonywać poprzez:

• stronę internetową sklepu sklep.formosatea.pl - poprzez mechanizm koszyka na stronach sklepu

• telefonicznie - dzwoniąc pod numery telefonu: 61 879 34 30 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-16.00.

 

2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych określonych odpowiednio w postanowieniach III ust. 4 lub ust. 5.

 

3. Informacje o produktach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 lub 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 

4. Złożenie zamówienia nie stanowi zawarcia umowy kupna- sprzedaży. Do zawarcia umowy dochodzi po potwierdzeniu przez Sprzedającego. Sprzedający potwierdza zamówienie poprzez wysłanie e-mail z informacją, że zamówienie zostało przyjęte. Po potwierdzeniu przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy kupna- sprzedaży towaru pomiędzy Kupującym a sklepem www.sklep.formosatea.pl

 

5. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem terminu.

 

6. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany odesłać towar niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od Sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu) a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.

 

7. Zwrot zapłaconej przez Konsumenta kwoty zostanie przekazany na rachunek bankowy Kupującego (w wypadku, gdy płatność dokonana została bezpośrednim przelewem na konto sklep.formosatea.pl) lub na adres zamówienia (w przypadku płatności za pobraniem) w ciągu 14 dni roboczych od daty odstąpienia przez Konsumenta od umowy.

 

8. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

V. PŁATNOŚĆ

 

1. W sklepie sklep.formosatea.pl istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

 

Fen Sp. z o.o.

ul. Marcelińska 50

60-354 Poznań

ING Bank Śląski, nr konta:

40105015201000002275994818

 

Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po uznaniu konta sklep.formosatea.pl

 

Płatność za pobraniem - Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się natychmiast po potwierdzeniu zamówienia. Na opłatę składa się koszt zamówionego towaru oraz koszt przesyłki.

 

2. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu gotówki na konto Sprzedającego.

 

3. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu, a w przypadku płatności za pobraniem dodatkowo o zryczałtowany koszt pobrania.

 

VI. DOSTAWA

 

1. Czas dostawy produktów wynosi 1-3 dni roboczych od momentu otrzymania wpłaty na nasze konto. Sklep internetowy sklep.formosatea.pl dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w określonym czasie. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez pracownika sklepu internetowego sklep.formosatea.pl.

2. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z firmą spedycyjną UPS. Sklep internetowy sklep.formosatea.pl zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego. Ewentualna zmiana firmy kurierskiej nie będzie miała wpływu na umowy sprzedaży już zawarte, a jeszcze niewykonane lub będące w trakcie realizacji.

3. Koszt dostawy towaru jest uzależniony od objętości produktów. W przypadku zamówienia obejmującego większą ilość przedmiotów charakteryzujących się dużą wagą i/lub dużymi gabarytami koszt dostawy może być wysoki.

4.W momencie otrzymania towaru Kupujący musi potwierdzić jego odbiór. W tym momencie towar staje się jego własnością.

5. Odbiór przesyłek uszkodzonych.

 

W chwili odbioru Kupujący może poprosić pracownika firmy spedycyjnej o pozostanie do momentu otworzenia przesyłki w celu sprawdzenia czy produkt nie został uszkodzony podczas transportu. Jeżeli okaże się, że towar jest uszkodzony, należy spisać protokół szkody . W protokole powinny znajdować się informacje: data, godzina doręczenia, opis uszkodzenia lub braków w towarze, podpis pracownika firmy spedycyjnej oraz zamawiającego. Klient może przyjąć uszkodzoną przesyłkę jeżeli stwierdzi niewielkie uszkodzenia. W tym wypadku należy również sporządzić protokół szkody, a o zaistniałej sytuacji, należy powiadomić sklep sklep.formosatea.pl. Zastosowanie się do powyższych procedur będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.

 

Po otrzymaniu wyjaśnienia od przedstawiciela firmy spedycyjnej, kontaktujemy się z Klientem w celu podjęcia dalszych decyzji odnośnie ponownej wysyłki towaru lub anulowania zamówienia i zwrotu gotówki lub wyślemy brakujące części Klientowi.

 

Jeżeli uszkodzenie towaru podczas transportu zostało zauważone po odjeździe Kuriera, należy niezwłocznie skontaktować się z firmą spedycyjną (telefon jest podany na liście przewozowym) i umówić się na przyjazd kuriera w celu spisania protokołu. Przewoźnik jest zobowiązany do takiego przyjazdu i spisania protokołu, jednak protokół ten nie jest bezwzględną przesłanką rozpatrzenia reklamacji przez Sklep sklep.formosatea.pl, jego przedstawienie pozwoli jednak na jej szybsze rozpatrzenie.

 

Wszelkie reklamacje kierowane do przewoźnika, mogą być zgłaszane w terminie do 7 dni od chwili odbioru przesyłki. Po tym terminie, według prawa przewozowego, reklamacje związane z uszkodzeniem towaru nie będą rozpatrywane. Sprzęt uszkodzony powinien być zapakowany, w sposób umożliwiający jego bezpieczny transport. Prosimy także o dołączenie do przesyłki oryginalnego opakowania również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.

 

6. Odbiór ciężkich przesyłek

 

Zgodnie z obowiązującym prawem przewozowym, Kurier nie ma obowiązku wnoszenia po schodach przesyłek, których waga przekracza 31,5kg. W przypadku odbioru dużych paczek prosimy o obecność w domu osób, które będą mogły poradzić sobie z wniesieniem ciężkiej przesyłki. Oczywiście można poprosić Kuriera o pomoc, ale należy pamiętać, że nie jest to jego obowiązkiem.

 

7. Ponowne doręczenie przesyłki.

 

W przypadku nieobecności w planowanym dniu odbioru, Kurier pozostawi awizo z informacją kiedy i gdzie można odebrać przesyłkę lub zamówić kolejne jej doręczenie. Przesyłka awizowana jest bezpłatnie doręczana. Przesyłka może być maksymalnie 2 krotnie awizowana, po czym wraca do naszej firmy. Ponowne dostarczenie zamawianego produktu będzie możliwe po pokryciu przez Kupującego kosztów ponownej dostawy.

 

VII. GWARANCJA I SERWIS

 

1. Wszystkie produkty sprzedawane w sklepie internetowym deskware są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera.

2. Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju sprzętu oraz producenta.

3. W przypadku awarii zakupionego sprzętu podczas użytkowania Klient jest zobowiązany skontaktować się telefonicznie bądź mailowo z nami.

4. Do punktu serwisowego uszkodzony towar można wysłać wraz z wydrukowanym, czytelnie wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszenia reklamacyjnego, co pozwoli na szybsze rozpatrzenie reklamacji. Reklamowany produkt Kupujący wysyła kompletny z całym wyposażeniem, a w przypadku skorzystania z uprawnień gwarancyjnych zgodnie z warunkami określonymi w gwarancji na koszt Sprzedającego. Przesyłka zwrotna z towarem naprawionym/wymienionym wysyłana jest na koszt Sprzedającego. Dołączenie do reklamowanego towaru dowodu zakupu (paragon fiskalny, faktura lub list przewozowy kuriera) pozwoli na szybsze rozpatrzenie reklamacji, nie jest jednak bezwzględną przesłanką jej rozpatrzenia.

5. Prosimy o wcześniejsze (mailowe) zgłaszanie produktów do reklamacji.

 

 

VIII. REKLAMACJE

 

1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. Względem Konsumentów Sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

3. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć. To samo odnosi się do niezgodności, która wynikła z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez kupującego.

4. Konsument traci uprawnienia przewidziane z tytułu wystąpienia niezgodności towaru z umową, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

5. W stosunku do Przedsiębiorców odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej zostaje wyłączona.

6. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:

 

a. Imię i nazwisko,

b. numer zamówienia

c. opis niezgodności towaru z umową,

d. datę zakupu.

 

7. Zastosowanie się do ust. 6 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.

8. Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail: fen@sklep.formosatea.pl lub telefonicznie pod nr telefonu 61 8793430

9. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru,

 

 

 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Sklep zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.

2. Klient wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych firmie pośredniczącej w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.

3. Administratorem danych osobowych jest Operator Sklepu Internetowego sklep.formosatea.pl, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

4. Sklep zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.

5. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu jest dokonywane na podstawie przesłania do Sklepu pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Klienta.

6. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Klienta oraz wypowiedzeniem umowy.

7. Wraz z usunięciem Konta Klienta Sklepu usunie dane Klienta na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Klienta. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Klienta po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.

3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacje o zmianach zostaną umieszczone na stronach Sklepu. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Klienci zostaną ponadto powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia."

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1. Informacje ogólne.

1. Operatorem Serwisu www.sklep.formosatea.pl jest FEN Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 50, 60-354 Poznań. Regon:634472521, KRS:0000161217,

2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
c. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego AZ.pl Sp. z o.o., funkcjonującego pod adresem www.az.pl

2. Informacje w formularzach.

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

3. Informacja o plikach cookies.

1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
d. Pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook, Google+, Pinterest), z których korzystasz, ze Sklepem.
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera.

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a. czas nadejścia zapytania,
b. czas wysłania odpowiedzi,
c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f. informacje o przeglądarce użytkownika,
g. Informacje o adresie IP.
3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. Udostępnienie danych.

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www 


Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Realizuj zamówienie